1. OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)  platia výhradne pre nákup v internetovom obchode (ďalej len „e-shop“) prevádzkovateľa, ktorého je stránka www.lindabutik.sk, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom, ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.lindabutik.sk, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ.

1.1  Prevádzkovateľ a zákazník

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Linda Rajcígelová
IČO: 40 181 341
IČ DPH: SK1046024507
Sídlo: M. Gorkého 25/13, 971 01  Prievidza
Zapísaná na Okresnom úrade Prievidza, číslo živnostenského registra: 307-16734
Adresa odberného miesta: Pribinovo nám. 2491/1A, 971 01  Prievidza
Štát: Slovenská republika
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., IBAN: SK96 1100 0000 0026 2054 1755, BIC: TATRSKBX
Kontaktné údaje:
Tel.: +421 911 356 525
email: info@lindabutik.sk

ZÁKAZNÍK:

Je fyzická osoba (ďalej už len „kupujúci“), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu (e-shopu), e-mailom alebo telefonicky a nakupuje tovar pre osobnú potrebu, t. j. pri uzatvorení kúpnej zmluvy kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.2   Kúpna zmluva

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je vymedzený príslušnými právnymi predpismi, t. j. povinnosť predávajúceho tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú sumu.

1.3   Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je elektronický formulár, ktorý je odoslaný kupujúcemu na e-mail. Obsahuje fakturačné údaje e-shopu, informácie o kupujúcom, objednaný tovar, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, spôsob doručenia (ďalej len „objednávka“).

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

1.4   Tovar

Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho, ktoré slúžia výlučne pre nákup kupujúcim.

Tovar sa považuje za prevzatý v okamihu, kedy kupujúci alebo ním zverená tretia osoba, okrem doručovateľa, prevezme tovar a potvrdí to svojim podpisom.

1.5    Osobný odber

Súčasťou e-shopu je možnosť využiť osobný odber. Objednávku je možné vyzdvihnúť aj v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade.

Osobný odber: Linda Butik, Pribinovo námestie 2491/1A, 971 01  Prievidza

2. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, STORNO OBJEDNÁVKY

2.1

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy („zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa zákona č. 102/2014 Z. z., § 2, ods. 1) a samotná kúpna zmluva, ktorá  je uzatvorená záväzným súhlasom kupujúceho i záväzným potvrdením predávajúceho na základe zásielkového predaja.  Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.2

Podmienkou platnej objednávky sú pravdivé a úplne údaje vyplnené pri registrácii. Postupnosť objednávok predávajúci vybavuje podľa poradia prijatia. Objednávky podané prostredníctvom e-shopu sa považujú za záväzne. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Predávajúci kúpnu zmluvu vystavuje výhradne v slovenskom jazyku.

2.3

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy pre kupujúceho. Každá objednávka je potvrdená predávajúcim e-mailovou formou, ktorá je zaslaná na uvedený e-mail kupujúcim.

2.4

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

2.5

Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 2.6

Predávajúci má právo odoprieť odoslanie objednávky, ak kupujúci predávajúcemu včas neuhradí kúpnu cenu a cenu doručenia. Taktiež má právo predávajúci odoprieť, neprijať objednávku, ak kupujúci už v minulosti objednal tovar a neprevzal ho (v tomto prípade len ak sa nedohodnú na platbu vopred).

2.7  STORNO OBJEDNÁVKY

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku elektronickou poštou – e-mailom alebo telefonicky pred odoslaním objednaného tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom, na ktorý neodpovedá, je vygenerovaný automaticky automatom. Pri každom produkte je predpokladaná dodacia lehota tovaru.

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude telefonicky alebo emailom kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 14 pracovných dní, ak sa nedohodnú inak.

3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia reklamačného formulára, vrátiť spotrebiteľovi sumu za vrátený tovar.

Ak nastane odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, tento je povinný:

 • vrátiť tovar v nepoškodenom a pôvodnom stave;
 • nepoužitý, nepoškodený a s visačkami;
 • súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia faktúry a dokladu o úhrade;
 • priložený vypísaný sprievodný list, alebo prípadne reklamačný formulár;
 • tovar je potrebné poslať na našu adresu: Linda Butik, Pribinovo námestie 2491/1A, 971 01 Prievidza
 • odporúčame ho poistiť v prípade straty zásielky alebo ho aspoň zaslať doporučene,
 • spodné prádlo a plavky nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.

Náklady spojené s odstúpením od zmluvy znáša zákazník.

Do Českej republiky vraciame peniaze za tovar iba bankovým prevodom.

Tovar vracaný po odstúpení od zmluvy neposielať na DOBIERKU!!!

Zásielku na dobierku NEPREVEZMEME!!!

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám vrátenú sumu zašleme na Vami uvedený účet.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Tovar, prefotenú faktúru, doklad o úhrade, vypísaný sprievodný list, alebo reklamačný formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorý si môžete vytlačiť na našej stránke a vypísať, je potrebné zaslať na adresu:

Linda Butik
Pribinovo námestie 2491/1A
971 01  Prievidza

3.1  VÝMENA TOVARU

Pri výmene tovaru za iný kupujúci postupuje podľa rovnakých podmienok ako sú uvedené v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy. V reklamačnom formulári je však potrebné uviesť, že kupujúci žiada o výmenu tovaru.

Výmenu tovaru je možne uskutočniť do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Pri výmene je potrebné tovar poslať v pôvodnom stave, nepoškodený, s visačkami a dobre zabalený, aby nedošlo k poškodeniu.

Lehota na výber náhradného tovaru za vrátený je do 30 kalendárnych dní od prevzatia zásielky kupujúceho predávajúcim.

Výmena tovaru kuriérom – tento spôsob výmeny tovaru je najpoužívanejší. V prípade, že kupujúci chce doručený tovar vymeniť za iný a v priebehu 14 dní (v rámci lehoty na vrátenie tovaru) si kupujúci vybral iný tovar z ponuky predávajúceho, kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom na info@lindabutik.sk, v ktorom uvedie názov vybraného náhradného tovaru, farbu a veľkosť. Tento tovar bude kupujúcemu zaslaný kuriérom, ktorý, pri doručení náhradného tovaru zároveň prevezme tovar na vrátenie. Cena tohto spôsobu výmeny tovaru je 3,60 €. V prípade vyššej ceny náhradného tovaru oproti tovaru na výmenu, kupujúci uhradí rozdiel. V prípade nižšej ceny náhradného tovaru oproti tovaru na výmenu, kupujúcemu zostáva u predávajúceho kredit, ktorý si môže uplatniť pri ďalšej objednávke v lehote do 30 dní od uskutočnenia výmeny.

4. DODACIE PODMIENKY

Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom spoločnosti GLS, Slovenskou poštou alebo osobným odberom. Spôsob dodania si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky.

Spôsoby dodania tovaru v SR:

 • Kuriér GLS – platba vopred – cena doručenia 3,00 €
 • Kuriér GLS – dobierka – cena doručenia 3,50 €
 • Slovenská pošta – platba vopred – cena doručenia 4,00 €
 • Osobný odber na predajni Linda Butik, Pribinovo nám. 2491/1A, Prievidza – ZDARMA

Spôsob dodania v rámci EÚ:

 • Kuriér GLS – platba vopred – cena doručenia 12,00 €

Cena platí vždy na celý balík (aj keď je viac kusov tovaru v balíku).

Pri objednávke nad 50,00 € je doručenie ZDARMA.
Pri objednávke nad 100,00 € je doručenie ZDARMA a kupujúci získava 10%-nú zľavu na celý nákup.

Tovar, ktorý je skladom bude kupujúcemu doručený do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade ak tovar nie je momentálne skladom, ale je možné, že ho predávajúci má možnosť doskladniť, bude kupujúcemu doručený do 7 pracovných dní.

V prípade objednania 2 a viac kusov tovaru, kde niektorý z nich nie je momentálne dostupný skladom, predávajúci doručí kupujúcemu uvedený tovar dodatočne bez zaúčtovania poštovného.

V prípade, že je tovar nedostupný, predávajúci o tom informuje kupujúceho emailom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru spôsobenej prepravcom.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 DOBIERKA

Objednaný tovar kupujúci zaplatí kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci posiela na dobierku len v rámci Slovenskej republiky.

V prípade, že si kupujúci objedná tovar s doručením formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

Pri neprevzatí dobierky si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady poštovného a dopravy na jeho objednávku.

5.2 Úhrada tovaru platbou na bankový účet

V prípade, ak kupujúci v objednávke vyberie spôsob platby – platba vopred, objednávka bude spracovaná a odoslaná až po prijatí celkovej ceny objednávky na účet predávajúceho. Kupujúci môže vykonať platbu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo priamym  vkladom na jeho účet – Do 7 pracovných DNÍ. 

V inom prípade bude objednávka automaticky ZRUŠENÁ ! 

Kupujúci pri platbe na bankový účet predávajúceho ako variabilný symbol uvedie ČÍSLO OBJEDNÁVKY a do poznámky uvedie svoje meno a priezvisko.

Bankové spojenie: 

Banka: Tatra banka

IBAN: SK96 1100 0000 0026 2054 1755

BIC/SWIFT: TATRSKBX

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 PREDÁVAJÚCI

Predávajúci zodpovedá za vady pri prevzatí tovaru kupujúcim.

6.2 ZÁRUČNÁ DOBA

Záruka na tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Každý tovar je pred odoslaním kontrolovaný predávajúcim.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,
b) nesprávnym použitím tovaru,
c) prirodzeným opotrebením,
d) nesprávnym ošetrovaním.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých vedel pred prevzatím tovaru a na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

Kupujúci je povinný dodržiavať návod na používanie, pranie a symboly údržby uvedené na tovare.

6.3 AK IDE O VADU, KTORÚ NEMOŽNO ODSTRÁNIŤ

Chyba, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

6.4 PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený; pokiaľ sa nejedná o mechanické poškodenie.

6.5 PREKROČENIE ZÁRUČNEJ DOBY

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

7. REKLAMÁCIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste sídla predávajúceho. Pri reklamácií je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, priložiť kópiu faktúry, dokladu o úhrade, pričom je povinný dodať tovar so všetkým príslušenstvom zabalený v obale.

Najjednoduchší spôsob uplatnenia reklamácie je postupovať podľa pokynov predávajúceho.

Reklamačný formulár spolu s tovarom kupujúci odošle na adresu predávajúceho.

Kupujúci je povinný reklamovaný tovar dodať vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.

V reklamačnom formulári je potrebné, aby kupujúci uviedol aj číslo účtu vo forme IBAN. V prípade uznania reklamácie bude suma za reklamovaný tovar pripísaná na uvedený účet do 14 dní od uznania reklamácie.

Kupujúci je vždy informovaný emailom max. do 30 pracovných dní od prijatia reklamácie predávajúcim.

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený v  e-shope www.lindabutik.sk s doloženou faktúrou a dokladom o úhrade. Bez faktúry a dokladu o úhrade nie je možné uskutočniť reklamáciu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach.

7.2 REKLAMÁCIA SA NEVZŤAHUJE AK:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,
b) nesprávnym použitím výrobku,
c) prirodzeným opotrebením,
d) nesprávnym ošetrovaním.

8. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

V prípade neprevzatia zásielky na dobierku kupujúcim, kupujúci v budúcnosti nebude mať opätovnú možnosť objednať tovar na dobierku, keďže predávajúcemu spôsobil škodu vo výške straty na poštovnom. Tento kupujúci bude môcť objednať tovar len s možnosťou platby vopred na účet predávajúceho.

9. MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@lindabutik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru č. 102/2014 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj: Hurbanova 2944/59, 911 01  Trenčín.

Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú tieto VOP účinnosť voči kupujúcemu.

 

                                                                                      Linda Rajcígelová

V Prievidzi, dňa 01. 03. 2020